Skip navigation

Sibelius aan de voordeur

Muziek verbindt in de Sibeliusstraat

EELT Theatercollectief en ContourdeTwern brengen Sibelius naar 750 voordeuren

 

ENGLISH TEXT AT BOTTOM OF THE PAGE

 

 

Lange versie, Engels ondertiteld / long version, English subtitles.

 

Korte versie.

 

 

De bel gaat. Je doet open en hoort vioolmuziek. Een violiste in galajurk speelt en achter haar staat Jean Sibelius, in historisch kostuum. Tegelijk komen je buren naar buiten om deze bijzondere gebeurtenis samen mee te maken. Dit staat alle bewoners van de Sibeliusstraat in Tilburg-Noord in het voorjaar van 2017 te wachten.

Met buurtcultuurproject ‘Sibelius aan de voordeur’ brengen EELT Theatercollectief en ContourdeTwern in deze zeer diverse na-oorlogse buurt, de in 1957 overleden Finse componist en naamgever van de straat weer tot leven.

 

    

 

“Muziek verbindt”, zegt Monique Zijp van EELT Theatercollectief. “Alle bewoners van de Sibeliusstraat, waar ook hun wortels liggen, delen minstens één ding: de straatnaam Sibelius. De meeste mensen uit de straat kennen de muziek van Sibelius echter niet, zoals ze ook elkaar niet kennen. Met Sibelius aan de voordeur doen we daar wat aan. Bij intieme live viool-concertjes aan de eigen voordeur ontmoeten buren elkaar op een ongedwongen manier.”

 

    

 

Jean Sibelius (EELTacteur Roel Kox) trakteert de bezoekers op zijn muziek en vraagt aan de bewoners of ze van (zijn) muziek houden. Iedereen houdt van muziek. Nou ja,… een klein jongetje niet. Maar die komt wel 4 avonden luisteren!

“Waar bent u trots op in uw straat? Wat herinnert u zich over 30 jaar nog van deze straat? Ik ben erfgoed,” vraagt Sibelius door, “maar wat is het erfgoed van de toekomst hier?” Hierover moeten de bewoners even nadenken. Maar dan komen de antwoorden: de ruime opzet van de wijk, het groen, de rust. En zo komt het gesprek tussen buren op gang.

De sociaal werkers van ContourdeTwern zijn bij het concert en doen mee in het gesprek om vragen en signalen van bewoners direct op te vangen.” Sociaal werker Mariët van de Laar vult aan: “Zo leren mensen elkaar beter kennen en groeit het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de wijk. Met behulp van muziek en creativiteit dus!”

 

    

 

Sibeliusmobiel

Naast de voordeurconcerten, zijn er dit voorjaar tal van activiteiten waarbij Sibelius centraal staat. Zo trekt een heuse Sibeliusmobiel door de buurt. Deze bevat muziekinstrumenten waarop kan worden gespeeld en een tentoonstelling van kunstwerkjes, gemaakt door kinderen uit de straat. De theatermakers van EELT rollen grote ballen voort, die het zwerfafval verbinden dat in de straat is opgeruimd. Zo wordt een ergernis van de buurt omgetoverd tot creatieve, sprookjesachtige objecten. Want afval hoort niet op straat maar kan worden hergebruikt, stellen de initiatiefnemers. Tijdens naschoolse workshops maken kinderen muziek, theater en beeldjes die met de Sibeliusmobiel meereizen. Ouders van de ouderkamer in Vlashof genieten samen van Sibelius’ muziek, tekenen het noorderlicht en helpen bij het Sibeliusconcert op 20 mei. Bij de Wandelvierdaagse moedigt Sibelius de wandelaars aan vanuit zijn mobiel.

Op al deze manieren wordt van de Sibeliusstraat een bijzondere straat gemaakt, een straat met een verhaal en een eigen beroemdheid. Sibelius wordt nageroepen op straat en mensen zwaaien vrolijk terug naar hem.

 

  

 

Jean Sibelius

Jean Sibelius leefde in de uitgestrekte Finse bossen, waar de prachtige natuur en het noorderlicht hem inspireerden tot zijn muziek. Hij bouwde er met zijn vrouw een fijn en veilig huis voor zijn kinderen. “Een fijn en veilig huis. Dat is waar veel kinderen en bewoners van de Sibeliusstraat ook naar verlangen”, zeggen Monique en Mariët. “Door de buren te kennen, samen te genieten, samen muziek te maken en afval niet te laten slingeren, wordt de Sibeliusstraat een nog fijnere en veiligere straat. Daar dragen wij graag aan bij.”

 

STRAATJUTDAG

WORKSHOPS NASCHOOLSE OPVANG VLASHOF

WORKSHOP OUDERKAMER VLASHOF

SIBELIUS BUITENSPEELDAG 

SIBELIUS BOX

 

Sibelius aan de voordeur november 2016 – juli 2017, Sibeliusstraat, de Vlashof, Tilburg Noord

 

 

 

 

 

Music connects people in the Sibeliusstraat

EELT Theatercollectief and ContourdeTwern bring Sibelius to 750 front doors.

The doorbell rings. You open the door and violin music enters your house. A woman in an evening gown plays the violin and behind her stands Jean Sibelius, wearing a historical costume. At the same time your neighbours come out to witness this special event. This experience happened to all the residents of the Sibeliusstraat, starting from spring 2017.

EELT Theatercollectief and ContourdeTwern bring Sibelius, the Finnish composer who died in 1957 and gave his name to the Sibeliusstraat, back to life in this diverse and colorful post-war neighbourhood.

“Music connects people” quotes Monique Zijp of EELT Theatercollectief. “All residents of the Sibeliusstraat, wherever their roots may be, share at least one thing: their street called Sibelius. But most of the people in the street are not familiar with the music Sibelius wrote, just as they don’t know their neighbours. With Sibelius at the front door we address this issue. Listening to intimate violin music, neighbours meet and get to know each other in a pleasant way”.

Jean Sibelius (EELT actor Roel Kox) treats the public to his music and asks the residents if they like this special music as everyone likes music. Especially an 8 year old boy, as he attended the concert four times! 

Sibelius asks the residents of the street “What aspect of this street makes you proud? What do you remember in 30 years about this street? I am heritage, but what is the the heritage of the future here?”. After contemplating the residents mention they like the spaciousness of the neighbourhood, the quiteness, the grass, the trees Etc.. And so the conversation between the neighbours starts.

The social workers of ContourdeTwern attended the concerts and joined the conversations to receive questions and answers from the residents. Social worker Mariët van de Laar adds: “In this way residents get to know each other and the feeling of security and trust grows in the neighbourhood, using music and creativity!”.

 

Sibeliusmobiel, balls and more

Besides the concerts at the front door, there are a lot more activities where Sibelius is the main character. For example a Sibeliusmobiel goes through the streets. A beautiful violin shaped car which contains instruments that can actually be played and an exhibition of pieces of art, made by the children living in the street. The actors of EELT push giant spheres made from litter to show the residents all the litter that has been cleaned up. In this way a major annoyance in the neighbourhood gets transformed into creative and fairy-tale objects, because garbage does not belong on the streets but it can be re-used say the initiators of the project. In after-school workshops children make music, do theatre and make pieces of art that are exhibited in the Sibeliusmobiel. Parents from the primary school de Vlashof enjoy music together, they draw the northern lights of Sibelius motherland Finland and they help with the grand Sibeliusconcerts on the 20th of may. At the ‘Wandelvierdaagse’ Sibelius is there with his mobile to support the hikers.

In all these ways the Sibeliusstraat get tranformed into a special street, a street with its own story and its own celebrity. Sibelius is recognised in the streets and people call his name, residents get a smile on their face when they see him.

 

Jean Sibelius

Jean Sibelius lived in the vast forests of Finland, where the beautiful nature and the northern lights insipired him to write his music. Together with his wife he built a nice and safe house for his children. “A nice and safe house, that’s what a lot of the children in the Sibeliusstraat long for”, Monique and Mariët say. “By knowing your neighbours, enjoying together, making music together and with proper waste disposal, the Sibeliusstraat becomes an even more nice and safe street. That is what we would like to contribute to.”

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen of opmerkingen voor de organisatie? Benader dan Monique (06 422 61 494, info@eeltweb.nl) of Mariët (013 455 38 00 of mariëtvandelaar@contourdetwern.nl). Sibelius aan de voordeur wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant (Stimulering Maatschappelijke Opgaven en Prins Bernhard Cultuurfonds), Gemeente Tilburg en WonenBreburg.

 

           

 

BD 23 februari

 

BD 16 maart 

 

BD 16 mei

 

SN 17 maart 2017

 

flyer voorzijde

 

flyer achterzijde

 

FHK