Februari 2018

Beste  ,

 

Beste vriend van EELT,

 

Er is nog maar net een maand

voorbij van 2018 en toch

hebben we al leuk nieuws voor je.

Veel plezier met deze nieuwsbrief

en tot binnenkort. 

 

Dear friend of EELT,

 

Barely a month passed in 2018 and already we have some nice news for you.

Enjoy this newsletter and keep in touch.

---

See below for English version

---

Kennismaking met de Molenaarsdochter

Tijdens het evenement Wouw On Ice lieten we bezoekers kennismaken met ons nieuwe project de Molenaarsdochter. Daarom vroegen wij bezoekers naar hun verhalen over windmolens: historisch en hedendaags. En kon men luisteren naar een muzikale vertaling van het ritme van deze twee molentypen. Zie hieronder een eerste impressie. 

 https://vimeo.com/254285842

---

 Publieksprijs Brabant Cultuur

We vragen graag jullie aandacht voor deze twee EELT-Supersterren. Jacqueline Hamelink en Aart Strootman zijn genomineerd voor de Publieksprijs BrabantCultuur en daar zijn we trots op!

Stemmen kan via de onderstaande link (je kunt op 3 genomineerden stemmen dus je hoeft niemand teleur te stellen).

Stem hier:
https://www.brabantcultuur.nl/stem-hier/

Jacqueline Hamelink
Wat voor mij heel fijn is is dat EELT, net als ik in mijn werk, uitgaat van de kracht van muziek om contact te maken. Het mooiste aan werken met EELT vind ik de ontroerende momenten waarop je ziet dat een voorstelling de mensen in de wijk echt dichter bij elkaar brengt en er zelfs nieuwe contacten en vriendschappen in de wijk ontstaan. Community art van de zuiverste vorm, waarbij theater ook echt gemaakt wordt samen met de mensen waar het voor bedoeld is. 

Aart Strootman
Ik ben EELT theatercollectief heel erg dankbaar. Na mijn afstuderen als gitarist was ik nog groen als gras in mijn compositiepraktijk. Toch kreeg ik de kans om via talloze projecten mijn schrijven en interdisciplinaire denken te versterken. EELT was de allereerste die me dit vertrouwen als componist gaf. De jarenlange ervaring die ik heb opgedaan is nu van onschatbare waarde!

---

“Wat je wilt!” bij R-newt en nieuwjaarsreceptie

 Op 19 januari en 24 januari toonde R-Act, de jongeren-theatergroep van EELT en R-Newt “Wat je wilt!”, een komische voorstelling die losjes is gebaseerd op “The Twelfth Night" van Shakespeare.

Een van de bezoekers zei achteraf: “Ik vind het zo goed dat jullie zonder aarzelen het werk van de beroemdste toneelschrijver ter wereld met nieuwkomers onder handen nemen. Dat is een onvergetelijke ervaring voor hun: net een jaar binnen in Nederland en dan al Shakespeare spelen voor een publiek.”

“Wat je wilt!” is een verhaal over de liefde. Een meisje spoelt aan op een vreemd eiland, ze verkleedt zich als man en gaat werken voor de burgemeester. Hij wil de eigenares van het café op het eiland verleiden. Het café zit echter vol met kleurrijke figuren en zij zorgen ervoor dat de dingen net iets anders lopen dan gepland. Een echte komedie met verwisselingen, verwarring en een happy-end.

De voorstelling werd tweemaal gespeeld, eenmaal bij R-newt in V39 in het hartje van Tilburg en eenmaal bij het gastvrije Kollektivo, café-restaurant van Ivo Barak op de Trouwlaan. Abul, Anneloek, Baran, Barry, Coen, Dylan, Farah, Lyad en Nabi: jongeren uit alle windstreken vonden het super spannend. Voor sommigen van hen was dit hun podiumdebuut. In de bewerking en regie door EELT theatermaker Roel Kox kon iedereen zijn talent volop laten zien. 

De tweede voorstelling was bij de feestelijke EELT nieuwjaarsreceptie waar we in goed gezelschap toasten op de afgeronde en komende projecten en het mooie nieuws van de 4-jarige ondersteuning door Provincie Noord-Brabant bezegelden.

In maart 2018 start een volgend R-Act project, dat uitmondt in een voorstelling vroeg in de zomer. Wil je meedoen? Stuur een mail naar info@eeltweb.nl. 

---

FHK-Docent-Event

 Donderdag 1 Februari is een groep van FHK afgereisd naar de Sibeliusstraat. De docenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten waren op bezoek bij EELT in de garagebox in Tilburg Noord in het kader van hun FHK Event. Daar in de kou werden ze opgewacht door Jean Sibelius en het team achter Sibelius aan de Voordeur. Nadat ze de Sibelius-act live hebben meegemaak schoof iedereen rond de warme kachel voor een levendige discussie- en vragenronde. Ook veel dank aan Erik Bodifée van ContourdeTwern voor zijn verhelderende perspectief. De bezoekers hebben zich laten overtuigen van het belang van onze community art en de rol die het kunstonderwijs daarin kan betekenen.

---

Thomas

We feliciteren ons lid van de Raad van Toezicht Kristel en haar man en dochter van harte met de geboorte van Thomas!

---

Summarised English version

---

Become acquainted with the Miller's Daughter

During the event Wouw On Ice we introduced our new project, the Miller's Daughter, to the visitors. We asked them about their stories of windmills both historic and present. And they could listen to a musical interpretation of the rhythm of the two kinds of mills. In the link below is a first impression. 

 https://vimeo.com/254285842

---

Public Price Brabant Culture

 

We would like to draw your attention to these two EELT superstars. Jacqueline Hamelink and Aart Strootman are nominated for the Public Price Brabant Culture and we are proud of that!

 You can vote for them. It is possible to vote for three nominees. 

 Vote here:

https://www.brabantcultuur.nl/stem-hier/

Like me, EELT uses the power of music to connect people.

The most beautiful of working with EELT is: the moving moments where a performance brings together people in a neighbourhood and friendships begin. This is community art in its purest form: making theatre with the people for whom it is meant.

I am very grateful to EELT. After graduating as a guitarist I was a first-timer as a composer. Still EELT gave me the chance in numerous projects to strengthen my composing skills and interdisciplinary thinking. EELT was the first organisation that gave me her trust as a composer. This experience for years is in my present practice of priceless value. 

---

“Wat je wilt” (“whatever you want!”) 

at R-Newt and New Years Reception

 

On January 19 and 24 R-Act, EELT and R-Newt’s youth theatre group, showed ‘Wat je wilt!”, a comical performance, based loosely on Shakespeare’s ‘The Twelfth Night”.

One audience member comment was: ‘It’s so great that you guys wholeheartedly worked on the works of the most famous theatre writer with ‘newcomers’ in this country. That’s an unforgettable experience for them: they have only been in The Netherlands for a year, and already they are performing Shakespeare for an audience.”

“Wat je wilt!” is about love. A girl has been washed up on the shore of a strange island, she dresses up as a man and goes to work for the mayor. He wants to seduce the owner of the island’s cafe. However the cafe is full of colourful characters who ensure that things don’t quite go as planned.  A true comedy full of twists,  confusion and a happy-ending.

The show was performed twice, once at R-newt in V39 in the heart of Tilburg city  and once at the friendly Kollektive, Ivo Barak’s cafe-restaurant on the Trouwlaan. It was an exciting event for Abdolfazi, Anneloek, Baran, Barry, Coen, Dylan, Farah, Lyad en Nabi: young people from all around the world. For some of them this was their stage debut. EELT’s director and theatre maker Roel Kox made an adaptation in which he enabled everyone to show their talents and shine.

The second performance was at EELT’s festive New Years reception where we toasted on both accomplished and upcoming projects, as well as the wonderful news that we will be supported by the Province of Noord-Brabant for four years.

---

FHK-Docent-Event

 

A delegation of the FHK made the trip to the Sibeliusstraat on Thursday the 1st of February. The teachers of the ‘Fontys Hogeschool voor de Kunsten’ (Fontys Arts School) visited EELT in the garage box in the north of Tilburg as part of their FHK event. They were welcomed in the cold by Jean Sibelius and the whole team behind ‘Sibelius aan de Voordeur’. After experiencing the Sibelius live act everyone sat around the warm heater to have a lively discussion and Q&A. Many thanks to Erik Bodifée from ContourdeTwern for his clarifying perspective. The visitors were convinced of the importance of our community art and the role that art education can play.

https://www.facebook.com/fontyshogeschoolvoordekunsten/videos/1622008141209387/

---

Dat was 'm weer!


EELT Theatercollectief bestaat uit:

Monique Zijp - artistieke en algemene leiding, concepten en regie
Loes Reiling - muzikale leiding, compositie en performance
Roel Kox - regie, performance en educatie
Reg Gruson - film, fotografie en vormgeving
Jacqueline Hamelink - cello en performance 
Karen Sibbing -  medewerker educatie, organisatie en performance
Oscar Trompenaars -  medewerker performance, organisatie en educatie
Tamar Kocken - educatie en spel

Kim Mathura - productie en relatiebeheer
Annette Zephat - financiële administratie
Max Gruson - webdesign en -development

Raad van Toezicht:
Marjo Frenk - voorzitter
Kristel Zegers - vice-voorzitter
Wilbert van Herwijnen - penningmeester
Coen Pots - lid

EELT Theatercollectief wordt op meerjarige basis ondersteund door Provincie Noord-Brabant en Art Fact, Tilburg. 

Voor vragen over EELT, om mee te doen, voor voorstellingen op locatie, theater voor je bedrijf, instelling, erfgoed of school, mail naar info@eeltweb.nl